Програма з біології для вступу для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти у 2018 р. (9 класів)

 • Home-
 • Програма з біології для вступу для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти у 2018 р. (9 класів)

Програма з біології для вступу для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти у 2018 р. (9 класів)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

КЗОЗ «ХОМК»

____________ Е.В.Хомченко

 «         »                         2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА З  БІОЛОГІЇ

для вступу до КЗОЗ «ХОМК»

для абітурієнтів

на основі базової загальної середньої освіти у 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна  записка

 

Програму з біології для вступу до КЗОЗ «ХОМК» на основі базової загальної середньої освіти у 2018 році розроблено відповідно до програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновленої), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

На іспиті з біології на основі базової загальної середньої освіти, вступник до КЗОЗ «ХОМК» повинен виявити провідні змістовні елементи навчального предмета: рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок живих систем і неживої природи, зв’язок людини і природи.

Перелік обов’язкових для вивчення об’єктів і процесів природи зафіксований у темах програми.

6 клас.

Вступ

Біологія — наука про життя. Основні властивості живого. Науки, що вивчають життя.

Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої природи). Поняття про віруси.

Методи біологічних досліджень організмів.

 

Тема 1. Клітина

Клітина — одиниця живого.

Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи). Історія вивчення клітини.

Загальний план будови клітини.

Будова рослинної і тваринної клітини.

Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем).

Основні положення клітинної теорії.

 

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності

Бактерії — найменші одноклітинні організми.

Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей, евглени, амеби, інфузорії).

Приклади представників одноклітинних Паразитичні одноклітинні організми.

Середовища існування одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини.

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

 

Тема 3. Рослини

Рослина — живий організм.

Фотосинтез як характерна особливість рослин, живлення, дихання, рухи рослин.

Будова рослини. Тканини рослин. Органи рослин.

Корінь, пагін: будова та основні функції.

Різноманітність і видозміни вегетативних органів.

Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.

Квітка. Суцвіття. Запилення. Запліднення.

Насінина. Плід. Способи поширення.

 

Тема 4. Різноманітність рослин

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо).

Водорості (зелені, бурі, червоні).

Мохи.

Папороті, хвощі, плауни.

Голонасінні.

Покритонасінні (Квіткові).

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).
Життєві форми рослин.

Рослинні угруповання.

Значення рослин для існування життя на планеті Земля.

Значення рослин для людини.

 

Тема 5. Гриби

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

Розмноження та поширення грибів.

Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники;

сапротрофні — цвільові гриби, дріжджі; паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини).

Значення грибів у природі та житті людини.

 

7 клас.

Вступ

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин.

Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.

 

Тема 1. Різноманітність тварин

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо).

Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. Членистоногі: Ракоподібні,

Павукоподібні, Комахи. Молюски.

Паразитичні безхребетні тварини.

Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці.

 

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних систем.

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Органи чуття, їх значення.

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

 

Тема 3. Поведінка тварин

Поведінка тварин, методи її вивчення.

Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

Тема 4. Організми і середовище існування

Поняття про екосистему та чинники середовища.

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

Природоохоронні території.

Червона книга України.

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

 

8 клас.

ВСТУП

Біосоціальна природа людини.

Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини.

Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

 

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Організм людини як біологічна система.

Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи.

Поняття про механізми регуляції.

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.

Імунна регуляція.

 

ТЕМА 2. ОПОРА ТА РУХ

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.

Огляд будови скелета. З’єднання кісток.

Функції та будова скелетних м’язів. Робота м’язів. Втома м’язів.

Основні групи скелетних м’язів.

Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.

Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

Профілактика порушень опорно-рухової системи.

 

ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого.

Харчування й обмін речовин.

Їжа та її компоненти.

Склад харчових продуктів.

Значення компонентів харчових продуктів.

Харчові та енергетичні потреби людини.

 

ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ

Значення травлення. Система органів травлення.

Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування.

Регуляція травлення.

Харчові розлади та їх запобігання.

 

ТЕМА 5. ДИХАННЯ

Значення дихання. Система органів дихання.

Газообмін у легенях і тканинах.

Дихальні рухи.

Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.

Профілактика захворювань дихальної системи.

 

ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа.

Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.

Алергія. СНІД.

Система кровообігу.

Серце: будова та функції. Робота серця.

Будова та функції кровоносних судин. Рух крові.

Кровотечі.

Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

 

ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

Виділення — важливий етап обміну речовин.

Будова та функції сечовидільної системи.

Захворювання нирок та їх профілактика.

Значення і будова шкіри. Терморегуляція.

Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі.

Захворювання шкіри та їх профілактика.

 

ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Спинний мозок.

Головний мозок.

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.

Профілактика захворювань нервової системи.

 

ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору.

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.

Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

 

ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи.

Умовні та безумовні рефлекси.

Інстинкти.

Мова. Навчання та пам’ять. Мислення та свідомість.

Сон. Біоритми.

 

ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи.

Взаємодія регуляторних систем

 

ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл.

Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

Постембріональний розвиток людини.

Репродуктивне здоров’я.

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

 

9 клас.

Вступ

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.

 

Тема 1. Хімічний склад клітини

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки. Органічні молекули. Вуглеводи та ліпіди.

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

Ферменти, їхня роль у клітині.

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ.

 

Тема 2. Структура клітини

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

Ядро, його структурна організація та функції.

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини

Обмін речовин та енергії.

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез.

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

Транскрипція.

Основні типи РНК.

Генетичний код. Біосинтез білка.

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК.

Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального розвитку.

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі. Закони Менделя.

Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

Форми мінливості. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Сучасні методи молекулярної генетики.

 

Тема 6. Еволюція органічного світу

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

Механізми видоутворення.

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

Тема 7. Біорізноманіття

Основи еволюційної філогенії та систематики.

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

Екосистема. Різноманітність екосистем.

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

Стабільність екосистем та причини її порушення.

Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми

 

Узагальнення

Основні загальні властивості живих систем

Література

Основна:

1.      Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.  Н.Ю.Матяш  [та ін.]. - Київ: Генеза, 2016 - 288с.: іл. 

2.      Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.І.Соболь.— Кам’янець - Подільський: Абетка, 2016 — 288 с.: іл.

3.      Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.І.Соболь.— Кам’янець - Подільський: Абетка, 2017 — 288 с.: іл.

4.      Базанова Т.І., Павіченко Ю.В., Кармазина І.С., Тіткова А.М., Лінніченко  В.М. Біологія, Підруч. для 9  кл. – Харків: Світ дитинства; 2009 – 296с.

 1. Біологія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. І. Базанова та ін..— Х.: Гімназія, 2008.— 320 с.: іл.
 2. Біологія 6 клас Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, Н.Ю. Матяш та ін. – К.: Генеза,          2014. – 156с.
 3. Біологія : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Костіков та ін. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. — 256 с.
 4. Біологія: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль І. В., Жолос О. В., Скрипник Н. В., Ягенська Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Є. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. — 250 с.
 5.    Богуцька Т.О. Тестові завдання з біології для вступників до вищих на-вчальних      закладів (на основі базової навч. програми з біології для серед. шкіл та програми     вступ. випробувань з біології до вищих навч. закладів). - Кам'янець-Поділ.:             Абетка-Нова, 2003. - 112 с.
 6.    Богданова Т.Л., Брайон О.В., Данилова О.В. Довідник з біології-К.:Наук.думка,

         2003.-793 с.

 1.    Біда О.А., Дерій С.І.,Ілюха Л.М., Прокопенко Л.І. Біологія: довідник для        абітурієнтів та школярів загальноосвітніх   закладів: навчально-методичний посібник,. К.: Літера ЛТД, 2012 – 488с.
 2.    Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: Підруч. для 7 кл.   загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2002. – 156с.
 3.    Задорожний, Костянтин Миколайович. Усі уроки біології. 9 клас – Х : Вид. гр.        «Основа», 2009. – 287 с. : табл.
 4.    Задорожний К.М. Ботаніка. Зоологія. Біологія людини. Тренувальні тести. Х,:         Вид.    група «Основа», 2008. – 208с.
 5.    Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія: Підруч. для 7 кл.     загальноосвіт. навч. закл. – Полтава: Довкілля – К., 2007.
 6.    Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Біологія: Довід. для абітурієнтів / - К.:     Генеза, 2003. - 496 с.
 7.    Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Біологія підручник 8 клас, Освіта, 2008, -  256 с.
 8.    Морозюк С.С. Біологія: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Xарків.:

         Торсінг, 2000. – 224 с.

 1.    Мусієнко М.М., Вервес Ю.Г., Славний П.С., Балан П.Г, Войцехівський М.Ф. Біологія:       Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2000. – 208с.
 2.    Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: Підруч. для 7 кл.   загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – 208 с.
 3.    Сало Т.О. Біологія у таблицях та схемах . 10 – 11 класи. – Х.: ТОВ «Українська       книжкова мережа», 2010. – 88с.
 4.    Соболь В.І. Біологія: Підруч. для 7 кл.загальноосвіт. навч. закл.–К.: Грамота, 2007.–         295 с.: іл.
 5.    Тагліна, Ольга Валентинівна. Біологія. 7 клас : розробки уроків– Х. : Веста: Вид-   во "Ранок", 2008. – 303 с.
 6.    Фещенко Т.І. та ін., 8 клас,  Біологія підручник: Гімназія, 2008 – 154с.
 7.    Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: Підруч. для 8 кл.     загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2004. – 432 с.
 8.    Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини: Підруч. для 9 кл.    загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2004. – 432с.

Додаткова:

 1.    Андреева Н.Д., Машкова Н.Н., Соломин В.П. Биология: Пособ. для по-           ступающих в вузы. - СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. - 319 с.
 2.    Барна І. Загальна біологія. Збірник задач. – Тернопіль: Підручники і посібники,      2011. – 736с.
 3.    Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та           пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3тє вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2002. — 622    с.: іл.
 4.    Біологія: Дидактичні матеріали до курсу. 8 клас. К.М. Задорожний. – Харків:          Видавнича група «Основа», 2008. – 141с.
 5.    Бітюк М.Ю. та ін., Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з біології. Аксіома, 2008
 6.    Васютіна Т.М., Буяло Т.Є. Практикум з біології, Навчальна книга Богдан, 2007
 7.    Горяна Л.Г. Формування у молоді здорового способу життя через екологічну         освіту. за ред.  Горяної Л.Г., 9 клас, Основа, 2006
 8.    Деревинська Л.В. Біологія. Уроки загальної характеристики основних таксонів       царств Рослини, Гриби, Бактерії., Країна мрій, 2008
 9.    Коваль Т.В.- Біологія: Програма вступних випробувань та приклади розв'язання     задач / Уклад. Кам'янець-Поділ., 2003. - 20 с.
 10.    Котик Т.С., Загайко А.А., Шаламов Р.В. Тести з біології для школярів і           абітурієнтів. - Х.: Торсінг, 2003.- 288 с.
 11.    Матяш Н.Ю., Костильов О.В., Коршевнюк Т.В.,  Цуруль О.А., Біологія. Збірник       тренувальних тестів7-11 класи, Весна, 2008
 12.    Мартинова Л.П. Українсько-російський та російсько-український шкільний             біологічний словник / Л.П. Мартинова. – Харків: Видавнича група «Основа»,             2011. – 125 с.
 13.    Михайлюк Т.О., Біологія. 8 клас. Завдання для тематичного оцінювання, 8    клас,   Генеза, 2008
 14.    Мотузний В.О. Біологія людини (посібник), НАУ, 2006
 15.    Павніченко Ю.В., Дербеньова А.Г., Шаламов Р.В. Біологія: Довід. для            абітурієнтів. - Х.: Торсінг, 2003. - 288 с.
 16.    Підгірний В.І. Біологія: типові тестові завдання. Збірник – Х.: Факт, 2008. – 96с.
 17.    Чернышева Л.П. Биология человека: Учеб. пособ.-Д.:Центр подготовки         абитуриентов, 2000.- 448 с.
 18.    Шаламов Р. В. 9 класс. Справочник для предэкзаменационной подготовки. —          Харьков,    «Ранок», 2005 — 112.
 19.    Шварц Л.О. Тестові завдання для вступників. Біологія / Відп. ред. Л.О. Шварц. -     Луцьк: Вежа, 2001. - 254 с.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з біології

При  оцінюванні рівня навчальних досягнень абітурієнтів з біології враховується:

– рівень оволодіння  біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури;

– обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу;

– самостійність суджень, систематизація та глибина знань;

 • дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою розвязування практичних задач;

– уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;

– рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та дослідження природи.  

Оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з біології здійснюються за характеристиками, наведеними в таблиці 1

Таблиця 1

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень абітурієнта (абітурієнтки)

Початковий

1

Абітурієнт (абітурієнтка) за допомогою вчителя розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти

2

Абітурієнт (абітурієнтка) за допомогою вчителя називає окремі ознаки біологічних об'єктів; наводить елементарні приклади біологічних об'єктів  

3

Абітурієнт (абітурієнтка) відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві біологічні помилки

Середній

4

Абітурієнт (абітурієнтка) за допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу; дає визначення окремих біологічних понять, неповну характеристику  загальних  ознак біологічних об’єктів,  допускаючи несуттєві біологічні помилки

5

Абітурієнт (абітурієнтка) відповідаючи на запитання вчителя відтворює основний зміст навчального матеріалу; характеризує загальні  ознаки біологічних об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, описує біологічні обєкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні помилки; проводить та описує спостереження; за допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; за допомогою вчителя розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі

6

Абітурієнт (абітурієнтка) самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь прикладами, що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом з незначними неточностями; за зразком розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі 

Достатній

7

Абітурієнт (абітурієнтка) самостійно відтворює основну частину навчального матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять, допускаючи у відповідях неточності; за визначеними ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища;     виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати;  з допомогою вчителя формулює  висновки

8

Абітурієнт (абітурієнтка) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; пояснює причинно­наслідкові зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись  алгоритмом

9

Абітурієнт (абітурієнтка) вільно відтворює навчальний матеріал та  відповідає на поставлені запитання;   аналізує інформацію, за допомогою вчителя встановлює причинно­наслідкові зв’язки; самостійно розв’язує  типові біологічні вправи і задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях; виправляє помилки; уміє працювати зі схемами, графіками, малюнками, таблицями, атласами­визначниками, натуральними біологічними обєктами та їх моделями; виконує прості біологічні дослідження та пояснює їх результати; виявляє емоційно­ціннісне ставлення до живої природи

Високий

10

Абітурієнт (абітурієнтка) логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми;  розкриває суть біологічних явищ, процесів, пояснює відповіді прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності;  аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно­наслідкові зв’язки;  використовує знання у нестандартних ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій

11

Абітурієнт (абітурієнтка) виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, пояснює прикладами, що ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну характеристику біологічним явищам з поясненням причин подібностей й відмінностей; встановлює і обґрунтовує причинно­наслідкові зв’язки; визначає можливості практичного застосування результатів дослідження; виявляє переконання і активно проявляє  ціннісні орієнтації, здійснюючи вибір завдань і рішень

Високий

12

Абітурієнт (абітурієнтка) виявляє системні знання з біології, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них;  використовує знання з інших предметів для виконання ускладнених завдань; знаходить та використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, бере участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань 

 

 

 

 

 

 

 

Голова предметної екзаменаційної комісії                        І.О.Пащенко